Slovakia - Bratislava: Font cartridges for printers

Main activities: 
General public services
Type: 
Modification of a contract/concession during its term
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Saturday, January 7, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 005-006738

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 35
Slovakia
Contact person: Ing. Viera Medveďová, Ing. Juliana Suchárová
Telephone: +421 259562478
E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Fax: +421 259562031
NUTS code: SK0

Internet address(es):

Main address: http://www.enviro.gov.sk

Address of the buyer profile: http:///www.uvo.gov.sk

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov amultifunkčných zariaden.

Reference number: 2014/S 183-322707

II.1.2)

Main CPV code
30237310

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení a súvisiace služby

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
22610000
30125110
90510000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:

Miestami dodania predmetu zákazky sú prevádzky verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.2.4)

Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmetom zadávania zákazky je dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení nachádzajúcich sa na pracoviskách verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania a zabezpečenie ekologickej likvidácie použitých obalov a náplní.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby originálne tonerové a atramentové náplne boli zabalené v originálnych obaloch od výrobcu požadovaných značiek, ktoré budú spĺňať všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu, s ochrannými známkami výrobcu.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:
Nepresahuje 4 roky.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: OP životné prostredie, OP informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP cezhran. spolupr. MR- SR,Rakúsko, Poľsko,Juhových. Európa, Program LIFE + NATURE – SR.

Section IV: Procedure

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2015/S 111-201188

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Rámcová dohoda
Title:

Rámcová dohoda č. 61/2015/1.9.

V.2)

Award of contract/concession

V.2.1)

Date of conclusion of the contract/concession award decision:
04/06/2015

V.2.2)

Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor/concessionaire
AutoCont SK a.s.
36396222
Einsteinova 24
Bratislava
851 01
Slovakia
NUTS code: SK010
The contractor/concessionaire is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 731 317.65 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
05/01/2017

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)

Description of the procurement after the modifications

VII.1.1)

Main CPV code
30237310

VII.1.2)

Additional CPV code(s)
22610000
30125110
90510000

VII.1.3)

Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:

Miestami dodania predmetu zákazky sú prevádzky verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

VII.1.4)

Description of the procurement:

Predmetom zadávania zákazky je dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení nachádzajúcich sa na pracoviskách verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania a zabezpečenie ekologickej likvidácie použitých obalov a náplní.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby originálne tonerové a atramentové náplne boli zabalené v originálnych obaloch od výrobcu požadovaných značiek, ktoré budú spĺňať všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu, s ochrannými známkami výrobcu.

VII.1.5)

Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:
Nepresahuje 4 roky.

VII.1.6)

Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 731 317.65 EUR

VII.1.7)

Name and address of the contractor/concessionaire
AutoCont SK a.s.
36396222
Einsteinova 24
Bratislava
851 01
Slovakia
NUTS code: SK010
The contractor/concessionaire is an SME: yes

VII.2)

Information about modifications

VII.2.1)

Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Článok IV. bod 4.9 Rámcovej dohody – Kúpna cena a platobné podmienky sa mení tak, že sa rozšíri o Operačný program Kvalita životného prostredia.

VII.2.2)

Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

4.9 Predmet plnenia tejto rámcovej dohody bude financovaný z vlastných zdrojov kupujúcich a z nasledovných operačných programov a finančných mechanizmov:

— Operačný program Kvalita životného prostredia,

— Operačný program Životné prostredie,

— Operačný program Informatizácia spoločnosti,

— Operačný program Výskum a vývoj,

— Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 2013,

— Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Rakúsko 2007 2013,

— Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 2013,

— Operačný program Juhovýchodná Európa,

— Program LIFE + NATURE.

Odôvodnenie: Dodatkom č.1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej rámcovej dohody.

VII.2.3)

Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 731 317.65 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 731 317.65 EUR
Low Value Tender: