Denmark - Ballerup: Repair and maintenance services of ships

Main activities: 
Defence
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, December 28, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 250-460976

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1
Ballerup
2750
Denmark
Contact person: Jens Vilhelm Rothe
E-mail: fmi-ja-s117@mil.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/62898499.aspx

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://permalink.mercell.com/62898499.aspx
Additional information can be obtained from another address:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Denmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/62898499.aspx

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://permalink.mercell.com/62898499.aspx

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Hovedeftersyn af Hirsholm.

II.1.2)

Main CPV code
50241000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Opgaven vedrører et hovedeftersyn af Hirsholm. Opgaven omfatter bl.a. dokning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering samt generelle eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske systemer og komponenter. Skibet er en glasfiber sandwich konstruktion og har hjemhavn i Frederikshavn. Skibet er til rådighed for eftersyn i perioden fra den 4.4.2017 til den 18.5.2017.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 DKK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK0

II.2.4)

Description of the procurement:

Se afsnit II.1.4).

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 DKK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 04/04/2017
End: 18/05/2017
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

FMI har besluttet sig for, ikke at opdele kontrakten i delkontrakter, da udbuddet er så begrænset i omfang, at yderligere opdeling ikke er relevant.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Der er ikke krav om nogen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Der gøres opmærksom på, at kontrakten vil omfatte en arbejdsklausul, der pålægger leverandøren at sikre, at både egne samt eventuelle underleverandørers medarbejdere har løn og arbejdsvilkår, der i henhold til en gældende overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Leverandøren vil kontraktligt være forpligtet til at dokumentere, at arbejdsklausulen overholdes, og en manglende overholdelse kan medføre sanktioner i form af tilbageholdelseskrav, bøder samt mulig ophævelse af kontrakten ved misligholdelse af arbejdsklausulen.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/02/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 06/02/2017
Local time: 09:05
Place:

Åbningen finder sted umiddelbart efter udløb af fristen.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbudsgiver an ikke få adgang til åbning af tilbuddene.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Tilbudsgiver skal udfylde Det Fælles Europæiske Udbudsdokument i elektronisk form. FMI har med udbudsmaterialet gjort Det Fælles Europæiske Udbudsdokument tilgængeligt for tilbudsgiverne via en xml-fil. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udfærdiget en vejledning til udfyldelsen af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument, der kan findes på http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916%20ESPD%20saadan%20virker%20det.pdf Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der udover for tilbudsgiver også udfyldes et eksemplar af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument for hver enkelt enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. Tilsvarende ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal hver enkelt deltager udfylde et eksemplar af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal den formodede vindende tilbudsgiver dokumentere oplysningerne i Det Fælles Europæiske Udbudsdokument. FMI vil fastsætte en passende tidsfrist til indsendelse af dokumentationen. Hvis tidsfristen ikke overholdes, kan FMI ikke tildele kontrakten til den pågældende tilbudsgiver. FMI er forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, hvis denne er omfattes af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015) §§ 135-136. FMI skal undlade at udelukke en tilbudsgiver, hvis denne fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, selvom denne er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde i §§ 135-136, jf. udbudsloven § 138. FMI kan kun udelukke en tilbudsgiver, hvis FMI har meddelt tilbudsgiver, at denne er omfattet af en udelukkelsesgrund, og tilbudsgiver ikke inden en passende frist efter tilbudsfristens udløb har forelagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed. FMI henviser til udbudsloven § 138, stk. 3, fsva. hvad der kræves af tilstrækkelig dokumentation. FMI henleder opmærksomheden på, at visse tidligere frivillige udelukkelsesgrunde er blevet gjort obligatoriske, jf. udbudsloven § 136.

Tilbudsgiver skal i Det Fælles Europæiske Udbudsdokument udfylde:

— Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

— Del III, A: Udelukkelsesgrunde — Grunde vedrørende straffedomme

— Del III, B: Udelukkelsesgrunde — Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

— Del III, C: Udelukkelsesgrunde — udelukkelse pga. interessekonflikt, udelukkelse pga. konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse og udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke at være i stand til at fremsende supplerende dokumenter

— Del IV, B: Økonomisk og finansiel formåen nr. 6) — finansielle nøgletal

— Del IV, C: Teknisk og faglig formåen nr. 1c) — referencer.

Ad pkt. III.1.2) Økonomisk og finansiel formåen og pkt. III.1.3) Teknisk og faglig formåen.

Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk, finansiel og teknisk, faglig formåen ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiver bevise overfor FMI, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten, f.eks. ved indlevering af en juridisk bindende støtteerklæring. I tillæg hertil skal den støttende enhed udfylde et eksemplar af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument.

FMI forbeholder sig retten til — men er ikke forpligtet til — at følge proceduren i udbudsloven § 159, stk. 5, hvis tilbudsgivers tilbud ikke opfylder de formelle krav i udbudsbetingelserne.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internet address:http://www.klfu.dk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
23/12/2016
Low Value Tender: