Bulgaria - Varna: Vessel repair services

Main activities: 
Other
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, December 28, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 250-461083

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Institut po okeanologiya — BAN
000080612
ul. „Parvi may“ No. 40, p.k. 152
Varna
9000
Bulgaria
Contact person: Veselin Dimitrov Peychev- Direktor
Telephone: +359 52370484
E-mail: office@io-bas.bg
Fax: +359 52370483
NUTS code: BG331

Internet address(es):

Main address: www.io-bas.bg

Address of the buyer profile: http://io-bas.bg/porachki_bg_16.html

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://io-bas.bg/porachki_bg_16.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: наука

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Класов ремонт на НИК Академик.

II.1.2)

Main CPV code
50241100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Класов ремонт на НИК Академик съгласно Техническа спецификация- ремонтна ведомост.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 100 000.00 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
50241100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG331
Main site or place of performance:

Място на изпълнение на поръчката е акваторията на Пристанище Варна в док на корабостроителен и/или кораборемонтен завод.

II.2.4)

Description of the procurement:

Класов ремонт на НИК „Академик“ съгласно Техническа спецификация- Ремонтна ведомост, представляваща неразделна част от документацията към обществената поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Най-къс срок за ремонта / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Най- дълъг гаранционен срок след ремонта / Weighting: 30
Price - Weighting: 30

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 100 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не по- дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата посочена като начало на ремонта в двустранно подписан между Възложител и Изпълнител Акт за начало на ремонт.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 1 500 000 BGN (един милион и петстотин хиляди лева) за последните 3 приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността.

Под „сферата попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира корабостроене, кораборемонт и /или преустройство на кораби.

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП попълнен в съответната част, а именно в част IV „Критерии за подбор, Раздел Б от ЕЕДОП.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълним дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмет на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.За изпълнение на услугата по поръчката участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата най-малко 2 услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под „услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката„ следва да се разбира корабостроене, кораборемонт и /или преустройство на кораби. Обемът на услугата да е съобразен с приложената към документацията Ремонтна Ведомост (Класов ремонт на НИК „Академик“).

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (Образец № 1) попълнен в съответната част, а именно: част ІV, Критерии за подбор, Раздел В –Технически и професионални способности, т. 1 “б“.

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи към офертата си следните документи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги по смисъла на чл. 64,ал. 1 ,т. 2 от ЗОП

2. За изпълнение на услугата по поръчката участникът следва да разполага най-малко със следния персонал: Ръководител екип, Инженер корабни машини и механизми, Инженер електрически системи на кораби, Корпусник, Заварчик.

При подаване на офертата на основания чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посоченият критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (Образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: част ІV, критерии за подбор, раздел В –технически и професионални способности, т. 6.

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи към офертата си Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. За изпълнение на услугата по поръчката участникът следва да разполага с възможност за ползване на брегова линия, собствен сух или плащав док.

При подаване на офертата на основания чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посоченият критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (Образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: част ІV, критерии за подбор, раздел В –технически и професионални способности, т. 9.

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи към офертата си: доказателства за наличие на регистрирано собствено доково съоръжение за извършване на ремонта.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата ,в която то е установено. Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка в която са установени.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/01/2017
Local time: 17:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 01/02/2017
Local time: 10:00
Place:

Конферентна зала на втория етаж в Института по океанология на адрес: гр. Варна, ул. „Първи май“ № 40.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 196 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
23/12/2016
Low Value Tender: