Hungary - Budapest: Basic inorganic and organic chemicals

Main activities: 
Other
NUTS Code: 
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, November 16, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 221-402626

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
AK16752
Nádor utca 7.
Budapest
1051
Hungary
Contact person: Berzéné Pénzes Ilona
Telephone: +36 14116144
E-mail: berzene.ilona@tki.mta.hu
Fax: +36 14116214
NUTS code: HU101

Internet address(es):

Main address: http://www.mta.hu

Address of the buyer profile: http://www.mta.hu

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.apex-mm.hu
Additional information can be obtained from another address:
Apex-MM Kft.
Fő u. 92. II. emelet 3.
Budapest
1027
Hungary
Contact person: Németh Györgyi
Telephone: +36 14010808
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
NUTS code: HU101

Internet address(es):

Main address: http://www.mta.hu

Address of the buyer profile: http://www.mta.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Apex-MM Kft.
Fő u. 92. II. emelet 3.
Budapest
1027
Hungary
Contact person: Németh Györgyi
Telephone: +36 14010808
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: +36 14010806
NUTS code: HU101

Internet address(es):

Main address: http://www.mta.hu

Address of the buyer profile: http://www.mta.hu

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: tudományos kutatás

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Vegyszerek és laboreszközök beszerzése három részben.

II.1.2)

Main CPV code
24300000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1. rész: 344 féle szerves és szervetlen alapvegyület beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint.

2. rész: 156 féle oldószer beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint.

3. rész: 663 féle laboratóriumi fogyóeszköz beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

1. rész 344 féle szerves és szervetlen alapvegyület beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
24300000
24313120
24312120
24324200
24313400
24311000
24322300
24313220
24324400
24323200
24324100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő szervezeti keretében jelenleg kb. 160, Magyarország különböző pontjain elhelyezkedő kutatócsoport címe, mely csoportok száma és fizikai elhelyezkedése (címe) a teljesítés alatt változhat.

II.2.4)

Description of the procurement:

344 féle szerves és szervetlen alapvegyület beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 26/01/2017
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

2. rész 156 féle oldószer beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
44832000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő szervezeti keretében jelenleg kb. 160, Magyarország különböző pontjain elhelyezkedő kutatócsoport címe, mely csoportok száma és fizikai elhelyezkedése (címe) a teljesítés alatt változhat.

II.2.4)

Description of the procurement:

156 féle oldószer beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 26/01/2017
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

3. rész 663 féle laboratóriumi fogyóeszköz beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33793000
42671100
19520000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő szervezeti keretében jelenleg kb. 160, Magyarország különböző pontjain elhelyezkedő kutatócsoport címe, mely csoportok száma és fizikai elhelyezkedése (címe) a teljesítés alatt változhat.

II.2.4)

Description of the procurement:

663 féle laboratóriumi fogyóeszköz beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 26/01/2017
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtania (Korm. rend. 3. § (2) bekezdés).

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, igazoló adatbázisokhoz, a gazdaság szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (8)–(10), (12)–(16) §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kell megtenni, továbbá a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.).

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az érintett kapacitást biztosító szervezetek vagy személyek mindegyike által külön-külön kitöltve és aláírva be kell nyújtani az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a beszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 3 üzleti évben összesen elérte az alábbi értékeket:

1. rész: szerves és szervetlen alapvegyületek szállítása 102 691 000 HUF értékben;

2. rész: oldószerek szállítása: 32 005 000 HUF értékben;

3. rész: laboratóriumi fogyóeszközök szállítása: 154 744 000 HUF értékben.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek. alapján, ajánlatkérő azokban az esetekben, amelyekben a 28. § és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.

Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában a 22. § (2) bek. szerinti tartalommal.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az érintett kapacitást biztosító szervezetek vagy személyek mindegyike által külön-külön kitöltve és aláírva be kell nyújtani az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban rendelkezik legalább az alábbi értékű szállításokra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal:

1. rész: szerves és szervetlen alapvegyületek szállítása 77 000 000 HUF értékben;

2. rész: oldószerek szállítása 24 000 000 HUF értékben;

3. rész: laboratóriumi fogyóeszközök szállítása: 116 000 000 HUF értékben.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.

Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlatkérő a termékek ellenértékét a kiállított, alakilag és tartalmilag helyes számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint. Az ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembevételével teljesít kifizetéseket.

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, továbbá a részszámlázás részletes feltételeit a dokumentációban szereplő szerződés-tervezet tartalmazza.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2016
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2017

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2016
Local time: 10:00
Place:

1027 Budapest, Fő utca 92., II. emelet 3.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

Az ajánlatok értékelésére minden rész esetében a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján kerül sor.

Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és az ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a (2) bekezdésre vonatkozóan.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírt adatokat. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.

A jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások megfelelően irányadók.

Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.

Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak magyar nyelven történhet.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban a szerződés megkötésének időpontja a teljesítés kezdő dátumaként meghatározott 26.1.2017-ai időpontot meghaladja, értelemszerűen a teljesítés kezdő dátuma az eltelt napok számának megfelelően tolódik.

Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Bodorics István, lajstromszáma: 00374.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/11/2016
Low Value Tender: