Poland - Warsaw:

Main activities: 
General public services
Type: 
F14_2014
Type of contract: 
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for one lot only
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, September 24, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 185-332214

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2016/S 176-316075)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Ewa Mścichowska, adres: Biuro Zamówień Publicznych, Urzędu m.st. Warszawy, 00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 410
Telephone: +48 224431407
E-mail: emscichowska@um.warszawa.pl
Fax: +48 224431402
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.um.warszawa.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zlecenie świadczenia na rzecz miasta stołecznego Warszawy usług ratingowych w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Reference number: ZP/EM/271/III-143/16

II.1.2)

Main CPV code
79212110

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratingowych na rzecz miasta stołecznego Warszawy, w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 30 listopada 2020 roku włącznie, w podziale na rating krajowy i rating międzynarodowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
22/09/2016

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2016/S 176-316075

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali, co najmniej 3 oceny ratingowe na zlecenie samorządów terytorialnych z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys., znajdujących się na terenie UE (jako jedną ocenę należy rozumieć nadanie lub aktualizację oceny ratingowej dla samorządu terytorialnego w skali krajowej lub międzynarodowej).

Read:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali, co najmniej 3 oceny ratingowe na zlecenie różnych samorządów terytorialnych z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys., znajdujących się na terenie UE (jako jedną ocenę należy rozumieć nadanie lub aktualizację oceny ratingowej dla samorządu terytorialnego w skali krajowej lub międzynarodowej).

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: