Poland - Warsaw:

Main activities: 
General public services
Type: 
F02_2014
Type of contract: 
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for one lot only
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, September 13, 2016
Tender cycle: 
Tender ID: 
2016/S 176-316075

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Ewa Mścichowska, adres: Biuro Zamówień Publicznych, Urzędu m.st. Warszawy, 00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 410
Telephone: +48 224431407
E-mail: emscichowska@um.warszawa.pl
Fax: +48 224431402
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.um.warszawa.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=53607
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zlecenie świadczenia na rzecz miasta stołecznego Warszawy usług ratingowych w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Reference number: ZP/EM/271/III-143/16

II.1.2)

Main CPV code
79212110

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratingowych na rzecz miasta stołecznego Warszawy, w okresie od 1.12.2016 do 30.11.2020 włącznie, w podziale na rating krajowy i rating międzynarodowy.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rating krajowy

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79212110
79311400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest świadczenie usług ratingowych na rzecz miasta stołecznego Warszawy w okresie od 1.12.2016 do 30.11.2020 włącznie

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy).

2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dostęp do dodatkowych analiz i raportów / Weighting: 5
Price - Weighting: 95

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2016
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Okres związania ofertą: 60 dni.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla części 1: 5 000 PLN.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Rating międzynarodowy

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79212110
79311400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest świadczenie usług ratingowych na rzecz miasta stołecznego Warszawy w okresie od 1.12.2016 do 30.11.2020 włącznie

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy).

2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dostęp do dodatkowych analiz i raportów / Weighting: 5
Price - Weighting: 95

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2016
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. Okres związania ofertą: 60 dni

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

dla części 2: 5 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że są zarejestrowani lub certyfikowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z 16.9.2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz.U.U.E.L.2009.302.1 z 17.11.2009 z późn. zm.).

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali, co najmniej 3 oceny ratingowe na zlecenie samorządów terytorialnych z liczbą mieszkańców powyżej 100 000, znajdujących się na terenie UE (jako jedną ocenę należy rozumieć nadanie lub aktualizację oceny ratingowej dla samorządu terytorialnego w skali krajowej lub międzynarodowej).

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Warunki realizacji zamówienia zawierają Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2016
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2016
Local time: 13:00
Place:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, piętro IV, sala nr 415.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w sekcji III.1). 2. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: a) do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz; b) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, o ile informacje przedstawione w JEDZ w tym zakresie Zamawiający uzna za niewystarczające, c)dowody, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww dowodów. d)oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt III.1.1.) ogłoszenia;e)W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, o ile informacje przedstawione w JEDZ w tym zakresie Zamawiający uzna za niewystarczające. f)informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; g)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; h)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Uwaga: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit b)-h).

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
jak w pkt VI.4.1)
Warszawa
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/09/2016
Low Value Tender: