Lithuania-Vilnius: Electricity

Organisation text: 
Viešoji įstaiga „CPO LT“
Main activities: 
General public/services
NUTS Code: 
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Supply contract
Bid type: 
Global tender
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, November 13, 2014
Deadline: 
Sunday, October 1, 2017 - 09:00
Tender cycle: 
Tender ID: 
2014/S 219-386730

Instead of:

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Preliminariosios sutarties įvykdymas yra užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, CPO turi teisę reikalauti tiekėjo sumokėti CPO baudą lygią 5 000 LTL (penki tūkstančiai litų).

III.2.1)

Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus:

2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

1) valstybės įmonės „Registrų centro“ arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.

2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų A dalies 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

(...)

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.

5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

(...)

7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotos galiojančios elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos kopija.

Read:

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Tiekėjas, atsisakęs sudaryti preliminariąją sutartį, moka CPO LT baudą lygią 5 006,56 LTL (penkiems tūkstančiams šešiems litams penkiasdešimt šešiems centams);

2. nutraukus Preliminariąją sutartį dėl joje numatytų aplinkybių, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti CPO LT baudą lygią 5 006,56 LTL (penkiems tūkstančiams šešiems litams penkiasdešimt šešiems centams);

3. Tiekėjui nepateikus pasiūlymo Elektroniniame kataloge vykdomame Atnaujintame varžymesi 29 (dvidešimt devyniuose) užsakymuose, už kiekvieną papildomai nepateiktą pasiūlymą jis sumoka CPO LT baudą lygią 500,66 LTL (penkiems šimtams litų šešiasdešimt šešiems centams);

4. Tiekėjui atsisakius sudaryti Pagrindinę sutartį su Užsakovu, CPO LT pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja CPO LT sumokėti baudą lygią 500,66 LTL (penkiems šimtams litų šešiasdešimt šešiems centams).

III.2.1)

Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus:

2. Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

1) valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.

2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

(...)

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.

5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.

(...)

7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Pateikiama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduoto galiojančio leidimo arba licencijos vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą kopija.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Low Value Tender: